BES BURS Müracaatları Başlamıştır

Paylaşmak İster misiniz?

Share on facebook
Facebook'ta Paylaş
Share on twitter
Twitter'da Paylaş

Yorum Yapabilirsiniz

 

2019 Yılı BES Burs Başvurularımız 11.11.2019 İtibari İle Başlamıştır.

Başvuru sürecinin hızlı ilerlemesi için lütfen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak giriniz. Burs ile ilgili detaylı açıklamalar aşağıda yönergemizde belirtilmiştir. Tüm soru ve sorunlarınız için bizlere iletişim kısmından ulaşabilirsiniz. Son Başvuru Tarihi 30.11.2019’dur.

İnternet sayfamızda yer alan ‘BES BURS TESPİT FORMU’  üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz.

BİRLİK EĞİTİM SEN BURS YÖNERGESİ

GİRİŞ

Birlik Eğitim Sendikası Burs Organizasyonu ile eğitimi doğrudan ya da dolaylı destekleme adına içinde bulunduğu imkânların genişliği nispetinde, bu memleketin geleceğine yönelik her olumlu adımın yanında olma adına sorumluluk duygusunun gereğini yerine getirmektedir. Karanlığa bir mum yakma kararlılığında, şeffaf, incelebilir ve liyakat ölçülerini esas alan bir anlayışla kurumsal kimliğinin temellerini oluşturmaya çalışan Birlik Eğitim Sen bu yönerge ilen burs gönüllülerini teşvik ederek memleketin geleceğinde söz sahibi olma iddiasındaki başarılı ve ekonomik gerekli yetersiz gençleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

1 – BURS TÜRLERİ

BES burslarının türleri aşağıda belirtildiği gibidir;

 1. a) Eğitim Fakültelerini kazanmış ya da hali hazırda bu fakültelerde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları sınırlı öğrencilere yönelik verilecek burslar.
 2. b) Üyelerimizin üniversite öğrenimi görmekte olan çocuklarına verilecek burslar.
 3. c) Üniversitelerin diğer bölümlerinde okuyan başarılı ve maddi imkânları sınırlı öğrencilere yönelik verilecek burslar.
 4. d) Başarılı ve maddi imkânları sınırlı lise öğrencilerine yönelik burslar.

2 – GENEL ANLAYIŞ VE KURALLAR

Birlik Eğitim Sen Yönetim Kurulu’nca verilecek burslar aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir:

 1. a) Birlik Eğitim Sen bursundan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan T.C. vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler.
 2. b) Birlik Eğitim Sen’den burs alan öğrenciler aynı zamanda başka bir kurum ya da kuruluştan da burs alabilirler.
 3. c) Tüm başvurular www.birlikegitimsen.org adresi üzerinden, aynı web sitesinde duyurusu yapılan tarihlerde, sadece online olarak yapılır.
 4. d)  Burs tahsisinde;
  * Başvuru sahibinin velilerinin toplam aylık gelirlerinin brüt 4.500.-TL veya altında olması şartı aranır (Bu meblağ 2 yılda bir revize edilir).

*Aile gelir kriterine uyan öğrencinin, Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notu değerlendirme dahilinde olmakla beraber,  öğrencinin öğrenim süresi içerisindeki başarısı, not ortalamalarının artması bursluluğun öğrenim süresi boyunca devamı açısından önemli kriterdir.

 1. e) Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Burs Komitesi’nin burs başvurusunu red etme hakkı saklıdır. Red edilen adayların yerine yedek listedeki aynı bölüm kontenjanı dahilinde değerlendirmeye alınabilecek olan bir sonraki uygun aday ile görüşülür.
 2. f) Burs için başvuru zamanı  2019 için 11-30 Kasım tarihleri arasındadır
 3. g) Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi, gerek gördüğü hallerde burs alan öğrenci tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda, öğrenci bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını BES Burs Organizasyonuna geri ödemekle yükümlüdür.
 4. j) Yapılan başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra bursa hak kazanan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen Birlik Eğitim Sen Öğrenim Bursu Sözleşmesi öğrenci ve şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır.

 

3 – BURS TAHSİS KRİTERLERİ

BES tarafından organize edilip verilmesi planlanan burslarda kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak kodlanmıştır. BES müracaatlarında başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer.

Birlik Eğitim Sen burslarının amacı, öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden mezun edinceye kadar desteklemektir. Bu nedenle başvurularda öncelik, o akademik birimi yeni kazanan öğrencilerdedir. Yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla (SBS, LYS, DGS) ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınır.

Kontenjan kalması halinde, öğrenimine hâlihazırda devam eden ‘ara sınıflara’ burs tahsis edilebilir. Ara sınıflara burs tahsisinde, öğrencilerin okumakta oldukları okulları kazandıkları yılın SBS ya da LYS sıralaması, ya da mezuniyet notları ile en son okumuş oldukları sınıfın not çizelgesi veya yılsonu karnesi temel alınır.

Verilmesi amaçlanan burs çeşitlerimizin tamamında burs kontenjanlarımız burs gönüllülerinin sayısı ve katkı sağlamak istedikleri burs türüne göre belirlenir. Kasım ayı içerisinde online olarak toplanan müracaatlar, aynı ay içerisinde Burs komisyonu tarafından değerlendirilir.  Süreç, müracaat evraklarının değerlendirilmesi ile komisyon yetkilileri tarafından adaylarla yüz yüze ya da telefonla görüşmeler yapılarak tamamlanır. Komisyon kararı Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra değerlendirme neticeleri Ocak ayının son haftasında ilgili adaylara tebliğ edilir. Asıl ve yedek listeler Yönetim Kurulu Karar defterine işlenir. Ocak ve Haziran ayları da dâhil her öğrenim yılı için 6 ay süre ile kesintisiz ödemeler yapılır. Haziran ayında burs verilen öğrencilerin başarı durumlarını gösterir belgeler alınır. Burs ödemesi o yıl için tamamlanır. Bir sonraki yıl için bir taahhüt söz konusu değildir. Ancak yüksek başarılı öğrencilere (Üniversite öğrencileri için 4 üzerinden 3,20-Lise öğrencileri için 5 üzerinden 4,50) öğrenim gördükleri sürece burs desteği sağlamak esastır.

ORTAÖĞRETİM BURS TAHSİSİ

Lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek burslarda;
• Hane halkı toplam geliri ve
• SBS Türkiye sıralaması ya da sınavsız kayıtlarda bir önceki okulun diploma notu temel alınır.
• Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, hem okulu kazandıkları yılki SBS Türkiye sıralamaları, hem de son eğitim yılının yılsonu not ortalaması değerlendirmede temel alınır.

 

YÜKSEKÖĞRETİM BURS TAHSİSİ

Birlik Eğitim Sen Burs Organizasyonu, yükseköğretim seviyesinde, 2 senelik meslek yüksekokulları ve üniversitelerin 4 senelik lisans programlarına burs verir.
a. Velilerin aylık toplam geliri,
b. Sınav ile giren adaylar için ilgili sınavların(LYS, YGS) Türkiye sıralaması,
c. Ara sınıflar için son yılın transkript belgesi, değerlendirmeye alınır.

4 – BURSUN DEVAMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 1. a) Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için ortaöğretimde okuyan öğrencilerin 2 dönem ortalamasının 5 üzerinden 4,50; lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 3,20’ten az olmaması gerekmektedir.
 2. b) Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrenciler için okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.
 3. c) Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur ya da komisyon kararı ve burs gönüllülerinin sayısı çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılır.
  d) Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek burs alan öğrencilerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta veya telefon aracılığı ile ulaştırılır. Bu nedenle Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi’ne verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.

5 – BURSUN İPTALİ
Burs alan öğrencilerden,
a) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi’ne getirmeyen,
b) Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilen veya Yönetim Kurulu’nun iznini almadan öğrenim dalını veya okulunu değiştiren,
d) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı ile sabit olan,
e) Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkûm olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen,  her ne sebeple olursa olsun Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi’ne yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir.

6 – BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. a) Bur alan öğrenci, her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek sorumluluğundadır. Bununla birlikte yeni müracaat dönemlerinde öğrencinin başarı durumunun değerlendirilmesi ve bursun devamı komisyon tarafından kararlaştırılacaktır.
  b) Burs alan öğrenci, eğitimini tamamladığında, durumu en geç bir ay içinde Birlik Eğitim-Sen Burs Komitesi’ne bildirmeye, diploma/mezuniyet belgesini bu komiteye ibraz etmeye mecburdur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önce LİYAKAT, sonra HAK..!

GİRİŞ YAP